Algemene Voorwaarden Verkeersschool Paul BV

1.
Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden, aangeboden door Verkeersschool Paul, geschieden op deze algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

2.
In alle gevallen, waarin door Verkeersschool Paul van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkeersschool Paul is pas gebonden, nadat door haar of haar medewerker(s) gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
b. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Verkeersschool Paul aan de opdrachtgever is bevestigd wordt door haar als bindend beschouwd tenzij deze bevestigingen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.

4. Annulering
a. Personenautorijles en motorrijles dient u. op werkdagen 48 uur van tevoren te annuleren, anders bent u voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.
b. Vrachtauto, aanhangwagencombinatie en busles dient u 3 volledige werkdagen van te voren te annuleren, anders bent u voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.
c. Vindt annulering van een compact opleiding of cursus plaats dan bent u het volgende verschuldigd:
Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteiten = 100% van het cursusgeld.
Annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteiten = 75% van het cursusgeld.
Annulering tot 6 weken voor aanvang van de activiteiten = 25% van het cursusgeld.
Te allen tijde bent u bij annulering € 35,- administratiekosten verschuldigd (ongeacht annuleringstermijn). Terugbetaling van cursusgeld vindt plaats binnen 7 dagen na annulering.
d. Punt 4a. en b. zijn niet van toepassing wanneer:
– er een overledene in naaste familie is en de begrafenis is op een rijlesdag.
– bij spoedopname in het ziekenhuis.
Voor beide gevallen moet dit schriftelijk worden aangetoond, via een rouwcirculaire of een verklaring van de behandelend arts.

5.
Betaling dient à contant of binnen 10 dagen na indiening van de nota te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig art. 4 en 5 te verrichten, wordt een rente ad. 1% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

7.A.
Indien Verkeersschool Paul door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van onze vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Verkeersschool Paul verschuldigd:
a. De verschuldigde rente;
b. Eventuele proceskosten;
c. Incassokosten ad 15%.
B. Indien het volledige lesgeld en examengeld niet voor aanvang van het examen is voldaan, kan opdrachtgever geen examen doen.

8.
Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten van deze rijles aan de leerling niet in rekening gebracht.

9.
Indien de instructeur of instructrice tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft 15 minuten wachten.
I0.
Verkeersschool Paul behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken te kunnen wijzigen i.v.m. binnengekomen examens.

11.
De leerling verklaart dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Kandidaat kan Verkeersschool niet aansprakelijk stellen voor de door de kandidaat zelf ingevulde eigen verklaring.

12.
Indien Verkeersschool Paul ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Paul volledig, en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Paul opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere consequenties voor zijn rekening nemen.

13.
Verkeersschool Paul zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs en instructrices die voldoen aan de wet rijonderricht motorvoertuigen (WRM).

14.
De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten zijn voldaan, voordat het examen zal worden aangevraagd.

15.
Verkeersschool Paul kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

16.
Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het B-rijbewijs/C-rijbewijs en het theoriecertificaat afhankelijk van de categorie waarin hij/zij praktijkexamen doet. Ook voor de theoretische vakken van het chauffeursdiploma geldt dat de kandidaat het B-rijbewijs bij zich dient te dragen. Voor alle CBR-examens geldt dat de kandidaat in het bezit moet zijn van een geldig legitimatiebewijs.

17.
Kandidaten die instructie krijgen voor de categorie A rijden geheel op eigen risico zowel op het terrein als op de weg.

18.
Lichamelijke of materiële schade van kandidaat zelf kunnen niet verhaald worden op Verkeersschool Paul.
19 KLACHTENBEHANDELING

 • DOEL
  Het doel van deze procedure is het herstellen van de klanttevredenheid en het voorkomen van herhaling.
 • TOEPASSINGSGEBIED
  Deze procedure is van toepassing op alle medewerkers van Verkeersschool Paul en betreft klachten van klanten en externe relaties (CBR, Oproepplaats, particulieren, collegabedrijven, enz.).
 • DEFINITIE
  Klacht: -Alle schriftelijke of mondelinge uitingen van ongenoegen
 • WERKWIJZE
  4.1 Aannemen en registreren van klachten Klachten kunnen in ontvangst genomen worden door iedere medewerker. Degene die de klacht aanneemt, zorgt ervoor dat de gegevens en de aard van de klacht worden genoteerd.
  4.2 Behandeling van klachten De kantoormedewerker onderzoekt de klacht en beoordeelt wie verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de klacht en wie dit af moet handelen. Samen met deze persoon wordt door de directie onderzocht: 1. Wat de oorzaak is van de klacht. 2. Welke herstelmaatregel(en) moet(en) worden genomen (m.a.w.: hoe kan de kritiek of ontevredenheid bij degene die de klacht heeft geuit worden weggenomen?) 3. In hoeverre deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen d.m.v. het eventueel invoeren van een verbeterende (corrigerende) maatregel volgens de procedure “maatregelen ter verbetering”. Afspraken worden genoteerd door de kantoormedewerker.
  4.3 Op de hoogte stellen van de klachtenafhandeling Nadat de klacht is behandeld, neemt de kantoormedewerker contact op met degene die de klacht heeft ingediend om deze op de hoogte te stellen van de wijze waarop de klacht wordt opgevolgd.